Konkursy

  

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
"Wałbrzyska przyroda w obiektywie"
o nagrodę Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Konkurs ma na celu:

 • promowanie piękna wałbrzyskiej przyrody,
 • wspieranie umiejętności poszukiwawczych oraz twórczości fotograficznej uczniów,
 • rozbudzenie fascynacji przyrodą.

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 przy współudziale Biura Promocji Miasta oraz Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przedmiot konkursu:

Wykonanie fotografii o tematyce przyrodniczej w dowolnym formacie.

Regulamin konkursu:

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie wałbrzyskich szkół podstawowych klas IV - VI.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia, które należy również przygotować w wersji elektronicznej.
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, nazwę szkoły, do której uczęszcza autor.
 • Każdy uczestnik musi przedstawić pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konkursie.
 • Prace należy dostarczyć do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu w nieprzekraczalnym terminie do 01.06.2009 roku do godziny 15.00.
 • Prace muszą być pracami autorskimi, nienagradzanymi wcześniej w tego typu konkursach.
 • Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, gdzie prace będą prezentowane. Jednocześnie Organizator zastrzega, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu.
 • Nadesłane prace powinny zawierać dopisek "Wałbrzyska przyroda w obiektywie".
 • Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa w składzie:
  1. przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12,
  2. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
 • Uczestnik przenosi nieodpłatnie na czas nieoznaczony na Biuro Promocji Miasta autorskie prawa majątkowe do wykonanych zdjęć oraz upowszechniania ich na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wykonanych zdjęć w tym również:
  1. zwielokrotniania, utrwalania i wykorzystania poprzez wydruk zdjęć
  2. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w internecie, telewizji, prasie
  3. zwielokrotniania i wykorzystania w różnych formach reklamy i w materiałach promocyjnych
 • zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 czerwca 2009 roku o godz. 11-tej w Ratuszu, sala nr 19.
 • Osoby, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.

Uprawnienia Komisji Konkursowej:

 • posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 5 czerwca 2009 roku,
 • Komisja Konkursowa swoje posiedzenie będzie dokumentowała protokołem,
 • decyzje Komisji są ostateczne.

Nagrody:

Nagroda główna - aparat fotograficzny - nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
II i III miejsce - nagrody książkowe.

Osoby do kontaktu:

Violetta Piwarska - Ciba, PSP Nr 12, Ewa Piniaś - PSP Nr 12 tel.074 664 90 24.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 
   Copyright © 2006 - 2011 WAŁBRZYCH moje miasto

strona główna  |  dodaj do ulubionych  |  do góry  |